Kosgeb Personelinin İşverenlerden Borç Para Alması vermesi Yasaklandı

kosgepKOSGEB insan kaynakları personelinin doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almalarına yasak getirildi. ANKARA (ANKA) – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) insan kaynakları personelinin doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almalarına yasak getirildi.
KOSGEB’in Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik ile kurumda çalışacak personelin görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gerektiği ve KOSGEB personelinin, KOSGEB’in stratejik hedeflerini ve kuruluş amaçlarını gerçekleştirici yönde ve görevleri ile ilgili olarak pratik bilgilerinin artırılması, görevlerine ilişkin beceriler kazanması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette etkinlik ve verimliliğin sağlanması amacıyla, Başkanlık tarafından hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği ifade edildi.
personele, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim de dâhil olmak üzere yurt içi eğitim imkânları sağlanacak. Eğitimler, Başkanlığın görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara göre belirlenecek ve uygun bulunan yerlerde gerçekleştirilecek. Ayrıca, her yıl KOSGEB tarafından kabul edilebilecek stajyer öğrenci sayısı ile bunlara ödenecek ücret Başkan onayı ile belirlenecek.
PERSONELE 16 HAFTALIK AYLIKLI ANALIK İZNİ-
Tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla doğum yapacak personele doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıklı analık izni verilecek. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenecek. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın personel, isteği hâlinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilecek. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenecek. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecek. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilecek. Kadın personele, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1.5 saat süt izni verilecek. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın personelin tercihi esas olacak.
Ayrıca personele, eşinin doğum yapması hâlinde, doğum tarihinden itibaren 20 gün içinde kullanılmak kaydıyla isteği üzerine 10 gün babalık izni verilecek.
-PERSONELE YASAKLAR LİSTESİ-
Yönetmelik ile kurumda çalışan personelin uymak mecburiyetinde olduğu yasaklarda belirlendi. Buna göre, personelin hizmetleri aksatacak şekilde görevlerinden kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de hizmetlerin ve işlerin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaklandı. Personelin greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaklandı. Personelin, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamayacağı ve grevi destekleyip, teşvik edemeyeceği belirtildi. Ayrıca, personel Türk Ticaret Kanununa göre “Tacir veya “Esnaf” sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamayacak, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamayacak, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamayacaklar.
Personelin ayrıca doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaklandı.
Personel, Başkanlıkla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve KOSGEB ile işbirliği yapan gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamayacak ve kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir