2011 de Çiftçiye Sübvansiyonlu Faiz Oranları İle Kredi Kullandırılacak

Uygulamalara ilişkin bakanlar kurulu kararları, 1 Ocak 2011’den geçerli olmak üzere, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Esnaf ve çiftçilere, sübvansiyonlu faiz oranları ile kredi kullandırılması uygulaması 2011’de de devam edecek.
Uygulamalara ilişkin bakanlar kurulu kararları, 1 Ocak 2011’den geçerli olmak üzere, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Halk Bankası’nın Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya geçen yıl çıkarılan kararname kapsamında; doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2011 yılına devreden krediler ile bu yıl bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranının yüzde 50’si düzeyindeki ”gösterge faiz” uygulanacak.
Gösterge faiz oranı, iş ve ikametgahının bulunduğu il veya ilçede faaliyet gösteren ESKKK bulunmaması, ESKKK’nın kapalı ya da kefaletinin kabul edilemez durumda olması nedeniyle kredi kullanamayan kooperatif ortağı olan-olmayan esnaf ve sanatkarlara, bankaca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, bu yıl doğrudan kullandırılacak kredilerde de geçerli olacak.
Uygulamadan, bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren şubelerin kredi kullanan esnaf ve sanatkarlar da yararlanacak.

ndirimli faiz uygulanması sonucunda, bankanın cari faiz oranı ile gösterge faiz oranı arasındaki farka göre oluşan gelir kayıpları, Hazine Müsteşarlığı’nca, bütçede bu amaçla ayrılan ödenek tutarı aşılmaması kaydıyla karşılanacak. Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde (vade/taksit vadesi) bankanın uyguladığı cari faiz oranı ile gösterge faiz oranı arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak.
Banka, bu karar ve daha önceki yıllara ait bakanlar kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığı’na iletecek. Ödemeler, kullandırılan kredilere ilişkin vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık gelir kaybı tutarlarını Hazinece bildirilen formatta iletmelerini müteakiben Hazine Müsteşarlığınca gerçekleştirilecek. Banka, kredi kullandırırken, faiz sübvansiyonu için bütçede konulan ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri alacak.
Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler, yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenecek. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler, Hazine Müsteşarlığı ve banka tarafından esas alınacak.
Bu yıl ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar, taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenecek.
Karar uyarınca ihtiyaç duyulan finansman, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda bu kararın uygulanması için ayrılan ödenekten karşılanacak.

-BORCUNU ÖDEMEYENE YENİ KREDİ YOK

Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı bankaya ödenmeden bu karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacak.
Bu karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu karar hükümleri uygulanmayacak. Vade tarihinden itibaren bu krediler, bankanın usul ve esasları uyarınca tahsil ve tasfiye edilecek.
Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırımlarında bankanın usul ve esasları uygulanacak.
Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait bakanlar kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmayacak.
Hazine Müsteşarlığı, gerektiğinde bu kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyecek. Sübvansiyonlu çiftçi kredisi uygulamasına 2011 yılında da devam edilecek. Uygulamada büyükbaş-küçükbaş hayvansal üretim lehine, tüm kredilerde sübvansiyon oranı yüzde 100 olarak belirlenirken, diğer alanlardaki kredilerde faizlere yüzde 50 faiz desteği sağlanacak.
Buna göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvansal üretim için, belli limitler dahilinde, sıfır faizli kredi kullanılacak. Yeni kararname ile kanatlı sektörüne yönelik biyogüvenlik işletme-yatırım kredilerinde yüzde 60 olan kredi sübvansiyon oranı yüzde 50’ye düşürülürken, diğer üretim alanlarındaki yüzde 25 düzeyindeki sübvansiyon yüzde 50’ye çıkarılmış oldu. Sübvansiyonlu kredi limitleri de bazı alanlarda değiştirildi.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar, 1 Ocak 2011’den geçerli olmak üzere Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) gerçek veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), bu yıl kullandıracağı kredilerin faizinde, bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla yüzde 50-100 arasında belirlenen oranlarda indirim yapılacak. İndirimli faizlerden krediler, belli limitler dahilinde kullanılacak. Söz konusu kredilerin faiz sübvansiyonu için, bu yıl bütçeye 700 milyon liranın üzerinde kaynak ayrılmıştı. Ziraat Bankası halen, tarımsal kredilerde yüzde 10 faiz uyguluyor. Kararname ile bu faiz, büyükbaş-küçükbaş damızlık ve hayvan yetiştiriciliğinde yüzde sıfır, diğer alanlarda yüzde 5’e çekilmiş oldu. Ziraat Bankasının baz faizinin düşmesi halinde, bu faizler de düşecek.
Kararname ile büyükbaş damızlık ve besi hayvanı yetiştiriciliğinde yüzde 50-60 düzeyinde olan işletme kredisi faizi sübvansiyon oranı yüzde 100’e çıkarılırken, hayvan yetiştiriciliğindeki üst limit 7,5 milyon liradan 3 milyon liraya indirildi. Kredi limiti, büyükbaş hayvan besiciliğinde 3 milyon lira, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 1,5 milyon lira olarak uygulanacak.
Kanatlı sektöründeki kredi faizi sübvansiyon oranı yüzde 60’tan yüzde 50’ye, kredi limiti de 7,5 milyon liradan 1,5 milyon liraya düşürüldü. Arıcılık sektörünün kredi limiti de 7,5 milyon liradan 1,5 milyon liraya çekildi.
İyi tarım uygulamaları ve organik tarım kredilerinde sübvansiyon oranı
yüzde 60’tan yüzde 50’ye düşürülürken, kredi limiti 1,5 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.
Tarımsal sulamada, derin kuyu açılması gibi yatırımlar için açılan kredilerdeki sübvansiyon oranı yüzde 60’tan yüzde 100’e çıkarıldı. Böylece, sulama amaçlı kredilerin hepsinde sıfır faiz uygulanacak.
Tarımsal mekanizasyon (traktör-biçerdöver), su ürünleri avcılığı ve hindi yetiştiriciliği için açılan kredilerdeki sübvansiyon oranı yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkartıldı. Ancak, traktör, biçerdöver dışındaki tarımsal mekanizasyondaki kredi limiti, 1,5 milyon liradan; traktör ve  biçerdöverde uygulandığı gibi 500 bin liraya çekildi.
Su ürünleri avcılığındaki kredi limiti 500 bin liradan 3 milyon liraya, hindi yetiştiriciliğindeki kredi limiti de 500 bin liradan 1,5 milyon liraya yükseltildi.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde yüzde 50 faiz sübvansiyonu devam edecek, ancak kredi limiti 1,5 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.
Tarımsal AR-GE için verilen yatırım kredilerinde sübvansiyon oranı yüzde 40’tan yüzde 50’ye çıkarıldı, ancak kredi limiti 1,5 milyon liradan 500 bin liraya düşürüldü.
Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, ihracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi için verilen kredilerin limiti de 1,5 milyon liradan 500 bin liraya çekilmiş oldu.

-YEŞİL ENERJİ KULLANANLARA 10 PUAN FAZLA SÜBVANSİYON-

Tarımsal işletmelerinde, güneş, rüzgar, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen yeşil enerjiyi halen kullanmakta olan ya da yeşil enerji sistemlerini kurmak isteyen üreticilere, kredi konuları itibarıyla uygulanan indirim oranlarının 10 puan fazlası uygulanmasına bu yıl da devam edilecek. Ancak, indirim oranı hiçbir konuda yüzde 100’ün üzerinde olamayacak.
Mevcut kurulu işletmelerin satın alınmasına yönelik olarak kullandırılacak kredilerde, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla öngörülen indirim oranları ve kredi üst limiti dikkate alınacak. Banka, geçen yıldan beri, mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik sübvansiyonlu kredi kullandırıyordu.
Birden fazla konuda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti, krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenecek. Ancak, kredi konulan itibariyle belirlenen kredi üst limitleri aşılamayacak.
Bu karar kapsamında açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 24 ayı, yatırım kredilerinde 7 yılı geçmemek üzere banka ve TKK tarafından kendi uygulamaları esas alınarak belirlenecek. Kredi kullandırımlarında, konularına göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tebliğde belirlenecek teknik kıstaslar esas alınacak.
Banka ve TKK’nın bu karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konulan itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak. Söz konusu gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak. Bu yıl için, tarımsal kredilerin faiz sübvansiyonu amacıyla 700 milyon liranın üzerinde kaynak ayrılmıştı.
Banka ve TKK, bu kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri alacak. Banka ve TKK, bu karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesi için aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletecek.
Ödemeler, Banka ve TKK’nın, bu karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta miletmelerinin ardından gerçekleştirilecek.
Bu karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenecek. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı, Banka ve TKK tarafından esas alınacak.
Bu yıl ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenecek.
-YENİDEN SÜBVANSİYONLU KREDİ KULLANAMAYACAK OLANLAR

Tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya bu hesaplarda kayıtlı olan borçları ertelenmiş veya taksitlendirilmiş ya da yeniden yapılandırılmış olup, geri ödeme süreci devam eden üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacak.
Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu karar hükümleri uygulanmayacak. Vade tarihinden itibaren bu krediler banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilecek.
Karar kapsamında açılacak kredilerin borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri bankanın ve TKK’nın usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülecek. Kararda yer almayan hususlarda, bankanın ve TKK’nın tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanacak.
Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait bakanlar kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmayacak.
Banka ve TKK tarafından bu kapsamda kendi iştiraki olan tüzel kişilere kredi kullandırılamayacak. Hazine Müsteşarlığı, gerektiğinde bu kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyecek.
AKSAM GAZETESİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir